Crafts Listing
Main Page
Gold Sites
Add Site
Edit Site
About Us
Privacy Policy
Links
Contact Us
     Main Page >> Bath and Body

Mydlarnia Shea
W naszej ofercie znajd¹ Pañstwo wyj¹tkowo aromatyczne, 100% NATURALNE kosmetyki na bazie roœlinnej. Wœród nich oryginalne afrykañskie myd³o Dudu - Osun, czyste mase³o shea (shi, karite, sheabutter), indyjskie myde³ko o zapachu Nag Champa, krem do cia³a dla ka¿dej nawet najbardziej wra¿liwej skóry, egzotyczny peeling - scrub, olejki aromatyczne, balsam zwalczaj¹cy cellulit i rozstêpy tak¿e krem wyszczuplaj¹cy i likwiduj¹cy odbarwienia skóry. Kupuj¹cym produkty w naszym sklepie gwarantujemy unikaln¹, aromatyczn¹ i bardzo relaksuj¹c¹ kapiel. Cia³o odzyska witalnoœæ oraz energiê. Dla zmys³ów i ducha bêdzie to doœwiadczenie niezwyk³e. Gor¹co zapraszamy!
visit site
Copyright © 2010. Crafts Listing, All Rights Reserved.